Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i Panelen.se (“Panelen”) vilken innehas av Bonnier Broadcasting AB, org. nr. 556802-5646, Tegeluddsvägen 3-5, 115 41 Stockholm (nedan “Huvudmannen”).

Genom registrering som medlem i Panelen accepteras dessa villkor och samtycke lämnas till användning av cookies och den behandling av personuppgifter som beskrivs häri.

Behandling av personuppgifter

Huvudmannen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen behandlar samtliga medlemmens uppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några inledande frågor kring demografi, medievanor etc.

Huvudmannens behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor omfattar uppgifter som (i) medlemmen lämnar vid registrering och genom deltagande i Panelen, (ii) samlas in genom användning av cookies (se beskrivning nedan), (iii) samlas in genom av medlemmen nedladdade appar (se beskrivning nedan), samt (iv) i förekommande fall lämnas ut till Huvudmannen av Tredje Parter (se beskrivning nedan), för att administreras, bearbetas, samköras och analyseras enligt de ändamål som anges i dessa villkor. Exempel på uppgifter som kan omfattas är medlemmens namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, information om köp eller andra transaktioner (t.ex.typ av varor och tjänster, pris, tidpunkt och plats), svar som medlemmen lämnar i undersökningar samt information om medlemmens beteende och vanor vid besök på olika webbplatser (se beskrivning under avsnitt för cookies). Medlemmen är härigenom medveten om och samtycker till att alla svar och information som medlemmen självmant lämnar, inkluderat eventuella s.k. känsliga personuppgifter som kan avslöja ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv, kan komma att behandlas enligt dessa villkor. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Medlemmen ska välja att inte lämna sådana uppgifter till Huvudmannen som denne inte samtycker till behandlingen av. I enlighet med vad som beskrivs nedan kan Huvudmannen genom analys av uppgifterna även ta fram och behandla exempelvis medlemsprofiler och information om medlemmarnas vanor, beteenden, preferenser och åsikter.

Huvudmannen behandlar medlemmarnas uppgifter som underlag för olika marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Analyser genomförs bl.a. för att Huvudmannen ska kunna utvärdera och utveckla sin marknadskommunikation och sina varor och tjänster. Uppgifterna används även för att administrera Panelen samt skicka ut inbjudningar till och genomföra undersökningar och analyser. För att åstadkomma de ändamål som anges ovan kan Huvudmannen exempelvis komma att mäta och analysera effekter, beteenden, åsikter, känslor, preferenser, intentioner, associationer och trender bland medlemmarna. Huvudmannen kan vidare för dessa ändamål göra olika urval och uppdelningar av medlemmarna enligt särskilda kriterier, utifrån de uppgifter som behandlas. Huvudmannen kan även behandla uppgifterna i syfte att erbjuda andra att genomföra undersökningar och analyser där medlemmar i Panelen deltar.

Huvudmannen behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter kan därigenom exempelvis komma att behandlas och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om varor och tjänster, anpassade efter användarnas preferenser, beteenden, behov och livsstil. Om du motsätter dig behandling för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Huvudmannen.

Huvudmannen kan komma att, själv eller genom personuppgiftsbiträde, lämna ut uppgifter till personuppgiftsbiträden som behandlar dem för Huvudmannens räkning i enlighet med dessa villkor.

Huvudmannen kan komma att, själv eller genom personuppgiftsbiträde, lämna ut uppgifterna till de tredje parter som anges nedan (”Tredje Part”) och Tredje Parter och Huvudmannen kan sinsemellan komma att lämna ut uppgifterna som samlats in enligt dessa villkor till varandra. I sådana fall är respektive Tredje Part personuppgiftsansvarigt för behandlingen av medlemmarnas uppgifter. Tredje Part behandlar uppgifter för att kunna erbjuda andra än Huvudmannen att genomföra undersökningar och analyser där medlemmar i Panelen och eventuella andra paneler som Tredje Part har tillgång till deltar. Tredje Part kan även komma att genomföra sådana undersökningar och analyser för egen räkning. Uppgifterna kan komma att administreras, samköras och analyseras hos Tredje Part tillsammans med uppgifter som Tredje Part samlat in enligt dessa villkor. Tredje Part lämnar inte ut någon information som gör att enskilda medlemmar kan identifieras till sina kunder. Tredje Part kan även komma att lämna ut uppgifter som samlas in till Huvudmannen, för behandling i enlighet med dessa villkor. Vad som i övrigt har angetts i dessa villkor om Huvudmannens behandling av personuppgifter och medlemmens rättigheter gäller på motsvarande sätt för behandling av Tredje Part. Kontakt tas med Tredje Part via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Nepa Sweden AB, 556671-5826, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm

Cint Sverige AB, 556567-1665, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm

Mediamätning i Skandinavien Aktiebolag, 556353-3032, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm

Direktkontakt nås via nedanstående adress: info@panelen.se

Uppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES. Huvudmannen, personuppgiftsbiträden och de Tredje Parterna har vidtagit erforderliga åtgärder för att överföring av uppgifterna utanför EU/EES ska ske på ett säkert och lagligt sätt.

Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen i enlighet med dessa villkor genom att kontakta Huvudmannen på info@panelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Nepa Sweden AB, 556671-5826, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm (”Nepa”), få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på panelen.se. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på info@panelen.se. Medlem har motsvarande rättigheter i förhållande till Tredje Part och kan kontakta dem på ovan angiven e-post.

Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på medlemmens dator. Huvudmannen, Tredje Part eller de tredje parter som anges nedan i tabellen under  ”namn och domän” använder cookies för följa medlemmens internetanvändning och samla in information om medlemmens beteende och vanor vid besök på Huvudmannens webbplatser samt Huvudmannens eller Tredje Partssamarbetspartnerswebbplatser. De uppgifter som samlas in genom användningen av cookies kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor för de ändamål som anges häri.

Cookies sparas på medlemmens dator av Huvudmannen och/eller dess personuppgiftsbiträde, Tredje Part eller av de tredje parter som anges nedan i tabellen under  ”namn och domän”. Såväl Huvudmannen, Nepa, Tredje Part eller de tredje parter  som  anges nedan i tabellen under  ”namn och domän” kan komma att hämta information från aktuella cookies, behandla informationen och lämna ut informationen sinsemellan för behandling i enlighet med dessa villkor.

Följande cookies används: UID, UIDR, Survio

Mer detaljerad information:

I tabellen anges mer detaljerad information om de cookies som används, vilka cookies som används, vilken typ av cookies som placeras samt dess syfte.

 

 

 

 

Cookie

 

 

 

Namn och domän

 

 

 

Typ av cookie

 

 

 

Syfte

 

 

 

Hur länge sparas cookien

 

 

 

Information till eller från tredjepart

 

UID

 

scorecardresearch.com

 

Persistent

 

Webbeteende

 

24 månader

 

Ja

 

UIDR

 

scorecardresearch.com

 

Persistent

 

Webbeteende

 

24 månader

 

Ja

 

Survio

 

service.survio.se

 

Persistent

 

Webbeteende

 

24 månader

 

Ja

 

 

Appar

Huvudmannen och Tredje Part kan komma att följa medlemmens beteende och vanor genom att följa medlemmens användning av Huvudmannens appar samt andra appar för rörlig media som Huvudmannens eller Tredje Parts samarbetspartners tillhandahåller. Medlemmens panelist ID kommer att sparas på den mobila enheten av Huvudmannen eller Tredje Part. Huvudmannen eller Tredje Part kommer även att hämta information från den mobila enheten för att möjliggöra placering av appen.

Såväl Huvudmannen som Nepa och Tredje Part kan komma att hämta information från aktuella appar och lämna ut informationen sinsemellan. De uppgifter som samlas in genom användningen av appar kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor för de ändamål som anges häri.

 

Övriga villkor

Medlem ska vara bosatt i det land Panelen primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i Panelen och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem för det fall att medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panelen (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panelen.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt för det fall tävling skulle anordnas. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid mot dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättningen uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgiftuttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panelen. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.

Medlemskap i Panelen berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panelen och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.